Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Klachten

Onze klachtenprocedure

Diversiteit in Hulp helpt migranten zelfredzaam te worden en hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. De kwaliteit van de begeleiding is belangrijk voor ons. Zorgvuldig handelen staat voorop. Het kan echter gebeuren dat een cliënt zich niet juist behandeld of geholpen voelt. Via onderstaande klachtenregeling kan de cliënt een klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede over de geboden begeleiding of het functioneren van de organisatie. Elke cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen. Wij nemen klachten uiterst serieus.

Heb je een klacht? Dan neem je de volgende stappen:

 • Bespreek je klacht eerst met de betreffende begeleider. Probeer samen een oplossing te vinden.
 • Komen begeleider en cliënt er samen niet uit? De begeleider vraagt ondersteuning van de teamleider om alsnog tot een oplossing te komen.
 • Wanneer de eerste twee stappen geen uitkomst bieden kan de cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure.

Cliënten mogen tijdens de klachtenprocedure ondersteuning vragen van een deskundige of vertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure

Zijn bovenstaande stappen onvoldoende? Dan kan de klacht via de klachtenprocedure worden behandeld. De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van klachten ligt bij de directeur. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Een klacht wordt via het formulier hiernaast ingediend.
 • De directeur bevestigt binnen twee weken schriftelijk het ontvangst van de klacht. De begeleider ontvangt een kopie van de klacht.
 • De directeur neemt contact op met de klager om de klacht te bespreken en waar mogelijk een oplossing te vinden. Dit contact vindt binnen tien werkdagen na ontvangstbevestiging plaats.
 • Biedt ook dit contact geen oplossing? De directeur legt de klacht—met rapportage van de doorlopen stappen—voor aan de onafhankelijke klachtencommissie. De klager ontvangt hier schriftelijk bericht van.
 • Binnen drie weken geeft de klachtencommissie een bindend advies aan de directeur. Deze termijn kan eenmalig met drie weken worden verlengd. De klager wordt in dat geval geïnformeerd.
 • De directeur heeft vijf werkdagen om het bindende advies te communiceren aan de klager, teamleider, en eventuele andere betrokkenen. De directeur legt hierover verantwoording af aan de klachtencommissie.

  Cliënten uit regio Gooi & Vechtstreek (Eemnes, Blaricum, Gooise meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) kunnen met hun klacht en signalering ook terecht bij het centraal meldpunt, te bereiken via:

  (035) 692 62 02
  klachtenmeldpunt@regiogv.nl

  Antwoordnummer 569
  1400 VB Bussum