Diversiteit in Hulp is sinds 1 januari onderdeel van Coachia

Individuele Begeleiding

Diversiteit in Hulp helpt!

De cliënt wordt normaal gesproken door een wijkteam, huisarts, Nidos, SAVE, of andere instantie bij Diversiteit in Hulp aangemeld voor ondersteuning. Er vindt in dat geval eerst een kennismakings- en intakegesprek plaats.

De hulpvraag van de cliënt wordt meestal al door de betrokkene van het wijkteam geformuleerd. Lukt dit niet, bijvoorbeeld vanwege de taalbarrière, dan formuleert de hulpverlener van Diversiteit in Hulp samen met de aanmelder en cliënt de hulpvraag. Voorafgaand aan de individuele begeleiding brengen we zo, samen met de cliënt, de leefsituatie in kaart. We krijgen inzicht in de problematiek en stellen doelen vast in een Plan van Aanpak. Samen zorgen we dat dit plan op maat gemaakt wordt. 

Tijdens de individuele begeleiding wijst de hulpverlener de cliënt de weg en bemiddelt en begeleidt bij het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten zoals:

  • Plannen en structureren van de dag en week;
  • Administratie en financiën op orde krijgen;
  • Sociale contacten opbouwen en onderhouden;
  • Afspraken met specialisten of therapeuten.

Als de cliënt 18 jaar of ouder is, moet er een eigen bijdrage betaald worden (Wet maatschappelijke ondersteuning, CAK).

Een overzicht van de individuele begeleiding die Diversiteit in Hulp biedt:

Sociaal
Gezin
Maatschappelijk
Financiën
Praktisch
Wonen
Opvoeding

Sociaal-emotionele ondersteuning en welzijn


Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor mensen die net in een nieuw land zijn, is dit soms een uitdaging. Diversiteit in Hulp kan begeleiden en ondersteunen bij het leggen van sociale contacten, het aanleren van sociale vaardigheden en leren omgaan met een (eventuele) beperking.

Een belangrijke specialiteit van onze hulpverleners is dat ze getraind zijn om trauma te herkennen en zo nodig door te verwijzen naar specialistische hulp voor traumaproblematiek.

Gezinsbegeleiding

Het onderhouden van een gezin in een nieuwe cultuur brengt vele uitdagingen met zich mee. Gezinnen die hulp bij DiH ontvangen worstelen vaak al lange tijd met diverse problemen. Denk aan problemen met schulden, opvoeding, werk, relaties, ziektes, verslavingen, en lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Goede zorgcoördinatie is bij deze gezinnen van belang. Er worden verschillende strategieën ingezet om deze gezinnen te begeleiden. Onze hulpverleners zijn bijvoorbeeld getraind om hulp te bieden aan gezinnen met kinderen die last hebben van een taalachterstand of gedragsproblemen. Zij kunnen de gezinnen begeleiden bij het zoeken naar speciaal onderwijs en het omgaan met de beperkingen.

Juridische zaken


De hulpverlener biedt hulp bij maatschappelijke zaken, zoals contact met instanties of juridische procedures, bijvoorbeeld een echtscheiding of conflicten met buren, school, en andere instanties. In geval van schulden kan de hulpverlener ook hulp bieden bij het zoeken van bewindvoering of budgetbeheer.

Financiën en administratie


De hulpverlener van Diversiteit in Hulp biedt de cliënt hulp bij het op orde brengen en houden van de administratie en financiën. Daarbij kunnen ze de cliënt begeleiden bij het aanvragen van uitkeringen, bij het regelen van schikkingen of betalingsregelingen, bij het schrijven van brieven naar instanties, of de samenwerking met budgetbeheer of bewindvoering.

Praktisch functioneren en dagbesteding


Samen met de cliënt wordt gekeken naar activiteiten zoals scholing (inburgering), (vrijwilligers)werk, en sport waarmee de week ingevuld kan worden, om er voor te zorgen dat de cliënt een zinvolle tijdsbesteding heeft.

Wonen en huisvesting


Onze hulpverleners bieden begeleiding bij verschillende vragen rondom huisvesting. Er kan bijvoorbeeld begeleiding geboden worden bij het leren om zelfstandig te wonen. Hierbij kan ook bemiddeld worden voor het verkrijgen van een (gepaste) woning. Daarnaast kunnen cliënten bij een echtscheiding een enorme druk ervaren om een andere woning te vinden. De cliënt wordt ondersteund bij het aanvragen van urgentie en bij het bemiddelen tussen instanties.

Huiselijke relaties en opvoedingsondersteuning


Diversiteit in Hulp biedt ook persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan ouders bij vragen over de opvoeding. De hulpverlener kan helpen bij het leren omgaan met probleemgedrag van kinderen, het bieden van structuur en veiligheid en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt aandacht gegeven aan het opvoeden in twee culturen, waarbij rekening gehouden wordt met eigen normen en waarden en het aanpassen aan de Nederlandse samenleving.