Individuele begeleiding

De cliënt wordt over het algemeen door een wijkteam, huisarts, Nidos, SAVE of andere instantie bij ons aangemeld voor een intake/kennismakingsgesprek voor ondersteuning. Voorafgaand aan de individuele begeleiding wordt samen met de cliënt de leefsituatie in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de problematiek. De hulpvraag wordt meestal door de betrokken wijkteam medewerker geformuleerd. Als dit niet lukt vanwege een taalbarrière dan formuleert de hulpverlener van DiH samen met aanmelder en cliënt de hulpvraag en doelen in een Plan van Aanpak. Dit plan wordt met de cliënt op maat gemaakt. De hulpverlener wijst de cliënt de weg, bemiddelt en begeleidt bij het uitvoeren van algemene dagelijks activiteiten zoals:

  • Plannen en structureren van de dag/ week
  • Administratie en financiën op orde krijgen
  • Sociale contacten opbouwen en onderhouden
  • Afspraken met specialisten en/of therapeuten

Als de cliënt 18 jaar of ouder is, moet er een eigen bijdrage betaald worden (Wet maatschappelijke ondersteuning, CAK).

De leefgebieden worden doorgenomen zowel voor het individu als voor het gezin.

Sociaal-emotionele ondersteuning en Welzijn

Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Dit kan vereenzaming verminderen en geeft het welzijn van mensen een extra stimulans. Diversiteit in Hulp kan begeleiding en ondersteuning bieden in het leggen van sociale contacten, het aanleren van sociale vaardigheden en leren omgaan met een (eventuele) beperking.

Een belangrijke specialiteit van onze hulpverleners is dat ze getraind zijn om trauma te herkennen en zo nodig door te verwijzen naar specialistische hulp voor traumaproblematiek.

Juridische zaken

De hulpverlener biedt hulp bij juridische procedures, zoals een echtscheiding of conflicten met buren, school en andere instanties. In geval van schulden kan de hulpverlener ook hulp bieden bij het zoeken van bewindvoering en budgetbeheer.

Financiën en administratie

De hulpverlener van Diversiteit in Hulp biedt de cliënt hulp bij het op orde brengen en houden van de administratie en financiën. Daarbij kunnen ze de cliënt begeleiden bij het aanvragen van uitkeringen, bij het regelen van schikkingen of betalingsregelingen, bij het schrijven van brieven naar instanties of de samenwerking met budgetbeheer/bewindvoering.

Praktisch functioneren en dagbesteding

Samen met de cliënt wordt gekeken naar activiteiten zoals scholing (inburgering), werk (vrijwilligerswerk) en sport waarmee de week ingevuld kan worden, om er voor te zorgen dat de cliënt een zinvolle tijdsbesteding heeft.

Gezinsbegeleiding

De gezinnen die bij DiH aangemeld worden voor ondersteuning zijn vaak multiprobleem gezinnen. Gezinnen die al lange tijd last hebben van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Zoals problemen met schulden, opvoeding, werk, relaties (vechtscheidingen) en daarbij ook ziektes, verslavingen, en lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bij dit soort gezinnen is een goede coördinatie van de zorg belangrijk. Er worden verschillende strategieën ingezet om deze gezinnen te begeleiden.

Onze hulpverleners zijn bijvoorbeeld getraind om hulp te bieden aan gezinnen met kinderen die last hebben van een taalachterstand of gedragsproblemen. Zij kunnen de gezinnen begeleiden bij het zoeken naar speciaal onderwijs en het omgaan met de beperkingen.

Huisvesting

Onze hulpverleners bieden begeleiding bij verschillende vragen rondom huisvesting. Er kan bijvoorbeeld begeleiding geboden worden bij het leren om zelfstandig te wonen. Hierbij kan ook bemiddeld worden voor het verkrijgen van een (gepaste) woning. Daarnaast kunnen cliënten bij een echtscheiding een enorme druk ervaren om een andere woning te vinden. De cliënt wordt ondersteund bij het aanvragen van urgentie en bij het bemiddelen tussen instanties.

Huiselijke relaties en opvoedingsondersteuning

Diversiteit in Hulp biedt ook persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan ouders bij vragen over de opvoeding. De hulpverlener kan helpen bij het leren omgaan met probleemgedrag van kinderen, het bieden van structuur en veiligheid en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt aandacht gegeven aan het opvoeden in twee culturen, waarbij rekening gehouden wordt met eigen normen en waarden en het aanpassen aan de Nederlandse samenleving.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u daarmee instemt.